logo   Gowens A/S

Ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyr:

Ettersyn skal utføres i boenhetene minst hvert 5. år, og i fellesareal minst en gang pr. år. I sameier og borettslag hvor vi utfører ettersyn og kontroll gir vi automatisk beskjed når det er på tide å utføre nye tiltak i fremtiden.

1 Boenhetene

A) Ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyret i boenhetene er styrets ansvar og inngår i styrets internkontroll system. Ved ettersyn og kontroll er det helt avgjørende at samtlige boenheter blir kontrolert og at alle avvik blir lukket. Ettersyn og kontroll skal utføres av kompetent personell (Ev. Grønt sertifikat fra Rådet for vedlikehold av slokkemateriell.)

B) Ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyret i boenhetene skal utføres minst hvert 5.år.

C) Røykvarslere skal skiftes ut etter 8-10 år og er styrets ansvar.

D) Pulverapparat skal skiftes ut senest hvert 10.år. Skumapparat skal skiftes ut hvert 5. år. Husbrannslanger har fra 5 til 30 års forventet levetid, avhengig av fabrikat og kvalitet.

 

2 Fellesareal

A) Ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyret i fellesareal er styrets ansvar og inngår i styrets internkontroll system.  Ettersyn og kontroll skal utføres av kompetent personell (Ev. Grønt sertifikat fra Rådet for vedlikehold av slokkemateriell.)

B) Ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyret i boenhetene skal utføres minst hvert en gang pr. år.

C) Kontrollert slokkeutstyr skal påføres egen kontrolletikett som viser når kontrollen ble utført, navn på selskap og kontrollør, og kontrollørens sertifikat nummer.

D) Brannslanger og CO2 apparat skal trykktestes med jevne mellomrom.

E) Pulverapparat skal skiftes ut senest hvert 10.år. Skumapparat skal skiftes ut hvert 5. år. Brannslanger har fra 10 til 20 års forventet levetid, avhengig av fabrikat og kvalitet.

3 Brannalarm

A) Brannalarmanlegg skal kontrolleres av autorisert personell minst en gang pr år. Det er viktig at kontrollør har inngående kjennskap til brannalarmanlegget og at vedkommende er autorisert av produsenten.

B) Brannalarmanlegg skal kontrolleres i.h.t. til norsk standard (NS 3960).

C) Brannalarmanlegget skal påføres kontrolletikett som innholder selskapets navn og kontaktinformasjon, navn på kontrollør og dato for utført kontroll.

D) Avvik som avdekkes skal lukkes på stedet om mulig, og rapporteres til styret uten forsinkelse. Styret skal også motta tilstandsrapporter og ferdigstillelsesattest etter utført kontroll.

 Generelt

A) Ettersyn og kontroll skal alltid utføres av kompetent personell. Dette betyr også at det må benyttes personell som har god kjennskap til produktene som skal kontrolleres.

B) For at et ettersyn / kontroll skal kunne utføres effektivt er det beste at selskapet som utfører tiltaket også organiserer dette, herav all kontakt med enkeltbeboere, oppfølging etc.

C) Alle boenheter må kontrolleres for at dokumentasjonen i ettertid skal ha verdi. Dokumentasjonen skal alltid vise at alt utstyr er kontrollert.

D) Når det oppdages avvik, skal disse avvikene rettes på stedet om mulig, og/eller så raskt det praktisk lar seg gjøre.

Det er viktig at alle boenhetene får utført ettersyn / kontroll for å unngå at det blir "sorte hull" i brannsikringen og derved mangelfull dokumentasjon på brannsikkerheten.

Når avvik avdekkes må de rettes umiddelbart. En avviksrapport har liten verdi, mens dokumentasjon på at alt er i orden har reell verdi.