logo   Boligbrann A/S

icon

Brannsikring i sameier og borettslag:

Styremedlem i sameier og borettslag er ansvarlig for brannsikringen både i boenhetene og i fellesareal. Men hva innebærer dette i praksis?

Først skal styret gjøre en risikovurdering. Deretter vurderes alternative tiltak. Da er det på tide å utføre tiltakene, og sørge for at de blir dokumentert. Først når tiltakene er sluttført og dokumentert, har de reell verdi.

 

Last ned informasjon for styremedlemmer her (pdf)!

 

 

1 Risikovurdering

 

A) Styret skal vurdere risiko for hendelser som kan true liv, helse og verdier.

B) Deretter skal styret vurdere nødvendige tiltak som kan redusere disse risikoene.

C) Risikoen for brann er sansynligvis den hendelsen som i aller størst grad kan skade liv, helse og verdier i et sameie eller borettslag.

D) Siden brann i en boenhet ofte sprer seg til de andre boenhetene i samme bygning, er det kollektive tiltak som fungerer i praksis.

 

2 Kollektiv sikring

 

A) Når tiltak utføres kollektivt, er det svært viktig at ALLE boenhetene blir ferdigstilt.

B) Det må kunne forventes at beboerne er i stand til å bruke og forstå produktene og løsningene som velges. Enkel bruk og effektiv virkemåte bør være prioritert i jakten på gode løsninger.

C) Prøv i størst mulig grad å få produkter demonstrert. Det er ofte stor forskjell på teori og praksis.

D) Gode leverandører har alltid gode referanser. Kontakt leverandørenes referansekunder og hør hvordan erfaringene er med de alternative løsningene.

3 Utførelse

 

A) Sørg for at leverandør bruker tilfredsstillende kompetent personell.

B) Leverandøren bør ha system og kapasitet for oppfølging slik at alle boenhetene blir ferdigstilt.

C) Brannforskriftene er funksjonsbaserte men inneholder også mange detaljer om både plassering og funksjonskrav ved montering av brannsikringsutstyr. Sørg for begrunnelse og forklaring fra leverandør vedrørende plassering og montering av brannsikringsutstyret.

D) Påse at beboerne får god og lett oppfattelig informasjon om brannsikringsutstyret.

4 Oppfølging og dokumentasjon

 

A) Det er viktig at ALLE boenhetene blir besøkt for at dokumentasjonen til styret skal ha reell verdi.

B) Styret skal motta dokumentasjon på at utstyret er plassert både i.h.t. lovverket og etter produsentens retningslinjer.

C) Styret skal alltid ha dokumentasjon på at avtalt arbeid er utført i SAMTLIGE boenheter.

D) Styret skal også ha dokumentasjon på fremtidig vedlikeholdsbehov og levetid på utstyret, slik at dette kan taes med i styrets internkontroll.

Hvis styret utfører ettersyn og kontroll av brannsikringsutstyret i boenhetene er det avgjørende at alle avdekkede avvik lukkes med en gang de oppdages, og at ALLE boenhetene er kontrollert.

 

 

Dokumentasjon på at brannsikringstiltak er utført i.h.t. regelverket og ellers på en slik måte at det har en praktisk funksjon er styrets eneste bevis på at det er gjort reelle tiltak.